Śledź nas na:

Etyka biznesu - Artykuły

  • liczba prac:

Organizacyjne aspekty etyki urzędniczej

Organizacja to złożona instytucja przystosowująca się do zmieniającego się otoczenia, której istotą są więzi miedzy jej uczestnikami dające poczucie bezpieczeństwa czemu także podporządkowana jest efektywność.  

Etyki profesjonalne a etyka w administracji

Cechy charakteryzujące zawody profesjonalne -coraz szersze i trudniejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych -ważny składnik intelektualny w praktycznym wykonywaniu pracy -świadczenie ważnych społecznie usług  

Dobra praktyka na zewnątrz firmy

Te same cnoty moralne, które stanowią podstawę dobrej praktyki wewnątrz firmy, są również podstawą dobrej praktyki członków firmy wobec ludzi z zewnątrz – dostawców, klientów, inspektorów i wszystkich innych.

Dobra praktyka wewnątrz firmy

Przez dobrą praktykę będziemy tutaj rozumieć unikanie niesłusznego postępowania i dobre postępowanie zarazem, działanie w sposób właściwy z moralnego punktu widzenia. Unikania niesłusznego postępowania wiąże się z jedną z cnót moralnych – lub raczej z grupą cnót – którą sklasyfikowaliśmy jako „sprawiedliwość”. Cnoty te związane są z obowiązkami mającymi charakter ograniczeń, a więc z bezwzględnymi normami moralności. Unikanie niesłusznego postępowania polega na działaniu w ramach tych ograniczeń.

Dobra praktyka w biznesie

Przez dobrą praktykę, praktykę właściwą z etycznego punktu widzenia, rozumiemy taką praktykę, która nie tylko unika niesłusznego postępowania (niesprawiedliwości), ale również jest zgodna z wymaganiami cnót w ogóle (to jest cnót niż cnota sprawiedliwości).

Obowiązki wynikające z roli społecznej

Odnajdywanie własnej roli w społeczeństwie Właściwa droga oznacza każdą drogę, która wędrując, będziemy unikać czynienia zła i która umożliwi nam dobre działanie. Wszyscy odgrywamy pewne role, które narzuciło nam życie lub które przyjęliśmy na siebie, a które niosą ze sobą specyficzne obowiązki i troski. Te obowiązki i troski wpływają na to, jakie postępowanie będzie dla nas etycznie właściwe.